השילוב בין מקצוענות הנדסית, ניהול וחיבור רגשי לפרויקט יוצרים חוויה יוצאת דופן של
עשייה  משותפת. כל פרויקט הופך להיות חלק משרשרת הDNA של החברה בראייה ארוכת טווח ולטובת משתמש הקצה.
מתן מכלול השירותים הנדרשים לניהול ופיקוח על תכנון, התקשרויות והקמה של הפרויקט עפ"י דרישות המזמין, התכניות, המפרטים, התקציב ולוח הזמנים. הצגת תקצירי מנהלים חודשיים למזמין בישיבות היגוי לאורך כל תקופת הפרויקט באופן קבוע  תוך ניהול איכות הלכה למעשה לאורך כל חיי הפרויקט.

התנעה

הערכות

מוקדמת

 • ריכוז נהלי אדמיניסטרציה.
 • סיוע בהגדרת נהלים, מחשוב ומידע.
 • קביעת עקרונות מעקב ודיווח תקציבי.
 • קביעת עקרונות מעקב ודיווח לוח זמנים.
 • הכנת תכנית עבודה עקרונית.
 • פעולות מקדימות: למידת האתר וסביבתו, סקר תשתיות, סקר עצים, סקר היסטורי ועוד.
 • גיבוש הפרוגרמה התכנונית.
 • מינוי אדריכל, מתכננים ויועצים.

תאום

תכנון

ורישוי

 • ליווי תהליך תאום התכנון עם האדריכל וצוות היועצים.
 • ביצוע בקרת חלופות הנדסיות (Value Engineering) ובקרת תכנון (Design Review) לאורך כל תקופת התכנון.
 • ריכוז ועריכה של אומדן עלויות הביצוע.
 • תאום, יעוץ ובדיקה של מפרטי היועצים בכל שלב.
 • ליווי תהליכי רישוי עד לקבלת היתר בניה לביצוע כולל: תכניות מתאר, תכניות עיצוב ופיצול היתרים ככל הנדרש.
 • ניהול לוחות זמנים.
 • ליווי ובקרה על הכנת מסמכי המכר.
 • ניהול מעקב החלטות מזמין, איומים וסיכונים.

התקשרויות

 • יעוץ למזמין לשיטת ההתקשרויות המומלצות ולאופן הוצאה למכרז.
 • ביצוע מיון קבלנים וספקים ופניה לקבלת הצעות מחיר.
 • ניהול עריכת חומר ההתקשרות לרבות הביטוחי, המשפטי, המקצועי וההנדסי.
 • יעוץ להכנת "דו"ח אפס" לקבלת ליווי בנקאי.
 • סיוע למזמין במו"מ עד בחירת קבלן/קבלנים מבצעים.
 • סיוע למזמין במו"מ עד בחירת קבלן/קבלנים מבצעים.
 • טיפול אדמיניסטרטיבי בביצוע ההתקשרויות.

פיקוח

במהלך 

הביצוע

 • פיקוח על עבודות ההקמה באתר.
 • ניהול תקציבי במהלך הביצוע.
 • דיווח מפורט למזמין על התקדמות הביצוע.
 • ניהול ישיבות תאום קבועות לאורך תקופת ההקמה.
 • יישום מערכת אבטחת איכות במהלך הביצוע.
 • מעקב וניהול לוחות זמנים.
 • בדיקה ואישור חשבונות קבלנים וניתוח חריגים.
 • הפעלת יועצים לפיקוח עליון.
 • מסירת הפרויקט למזמין וניהול וליווי האכלוס.

בדק

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים.
 • טיפול בסיום ההתקשרויות.
 • קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה מהקבלנים.
 • קבלת תכניות עדות.
 • מתן יעוץ במהלך שנת הבדק.
 • ליווי תיקוני שנת הבדק.